Östra Ryd bygdens Byalag   

Allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta för bygdens utveckling

Ideella föreningen Östra Rydsbygdens Byalag 

Upprop


Start
Uppåt

Hjälp till att sprida och underteckna detta UPPROP!

Du kan hjälpa till på flera olika sätt:

Klicka här! så får du en utskriftsvänlig sida du kan sända i brev, eller maila till:

Kommunstyrelsen Söderköping        mail to: kommunstyrelsen@soderkoping.se

61480 Söderköping                            Du kan även ringa till någon av dina politiker och kräva besked

Sprid gärna detta upprop till dina vänner.

 

UPPROP

Tyvärr håller många av våra politiker, så här snabbt efter valet att köra över både flertalet av våra duktiga pedagoger i skolan, samt flertalet av föräldrar och anhöriga som anser att man inte skall äventyra undervisningskvalitén i våra mindre skolor genom att bussa in årskurs sex till staden för att fylla våra högstadieskolor. Barn o Utbildningsnämnden har med knapp majoritet fattat ett beslut  att föreslå Kommunstyrelsen att alla i årskurs sex från de mindre skolorna skall bussas in till stadens högstadieskolor. Att inte sända ett sådant här förslag till beslut på en bred remiss till berörda grupper är ett svek mot demokratin.

Se uttalandet nedan:

 Till Kommunstyrelsen i Söderköpings kommun                               2010-09-21

 Rädda undervisningskvaliteten i våra mindre skolor

 

Vi är mycket bekymrade över Barn o Utbildningsnämndens majoritets förslag om att våra barn i årskurs sex, skall bussas in till Söderköping för att där gå i en 6 till 9 högstadieskola.

För många av våra barn kommer detta att medföra att deras restid fördubblas.

Vi tror också att omorganisationen kommer att verka negativt för kvaliteten på undervisningen för de barn som blir kvar i våra mindre skolor. På sikt kan detta också äventyra flera mindre skolors existens i kommunens ytterområden, med det minskande antalet elever som blir följden.

Tilldelning av medel till olika skolor sker idag med en summa per elev, detta gör naturligtvis att antalet lärare kommer att minska i de skolor som drabbas av elevreduceringen med sämre kvalitet på undervisningen som följd.

Som skäl anges att omflyttningen sker av pedagogiska skäl, men vi befarar att rätta orsaken är att man vill säkra tillräckligt antal elever att fylla högstadieskolorna i staden med.

Det är bättre att kvaliteten på undervisningen för årskurs sex hålls uppe med att ämneslärare åker ut till de mindre skolorna någon dag i veckan. I den nya lärarutbildningen som nu sker breddas undervisningen för att man skall kunna undervisa på ett bredare sätt, i väntan på att nya lärare kommer in kan kompetensutbildning även ske för de lärare som nu arbetar i våra mindre skolor.

Många av våra lärare och föräldrar i Söderköping är tveksamma till att årskurs sex skall övergå till en högstadieskola i staden, de anser helt enkelt att eleverna i den åldern inte är mogna för den tuffare miljön.

 

Vi yrkar alltså:

att Kommunstyrelsen avslår Barn o Utbildningsnämndens förslag till omorganisation av skolverksamheten, innebärande bussning av årskurs sex till staden och att dessa skall ingå i en 6 till 9 högstadieskola. Vi förslår att det istället tas fram andra lösningar för det vikande elevantalet i kommunens högstadieskolor.

 

i andra hand:

att ärendet sändes på remiss till föräldragrupper och byalag i kommunen, samt på internremiss till pedagogisk personal i våra skolor innan beslut fattas.

 ÖstraRydsBygdensByalag

Enligt beslut 2010-09-21

 Östen Johansson

Rosenberg

61496 Östra Ryd

011-740 34

 


Start | Invigning Gång och Cykelväg | Kort om bygden | Byalaget | Rådslag 2012 | Rådslag2010 | Protokoll 2010 | Protokoll 2011 | Aktuellt | Bygdelänkar | Bredband hos dig | Projekt | UPPROP! | Medlemmar | Ändamål/Organisation | Aktiviteter | Sök | Kontaktinformation | Arkiv_Protokoll
Ordförande: Hans Hagdal  070-685 58 13       E-Post:  hans.hagdahl@telia.com 

Vice ordf: Margareta Hultström     

Sekreterare: Bo Sjöqvist      070-354 62 63       E-Post:  bogs@telia.com

Kassör: Östen Johansson   070-540 73 03       E-Post: osten.johansson@soderkoping.se

Organisationsnr: 802441-5880                           Föreningsmail:ostrarydbyalag@gmail.com

Plus giro 48 62 92-6                                Bank giro: 336-8982

      Portal:  http://www.ostrarydbyalag.se/

Om du har problem med eller frågor om den här webbplatsen skickar du ett e-postmeddelande till Östra Rydsbygdens byalag
Webbansvarig: Östen Johansson     Senast uppdaterad: 17 nov 2010.