ÖstraRydsBygdensByalag

Samarbetsorgan för föreningar, företag o enskilda i bygden

StartBredbandBreband Östra RydMackenKontakt fiberKontakt byalag

STADGAR

för

Föreningen Östra Rydsbygdens Byalag

 

§ 1 FÖRENINGENS NAMN

 

Föreningens namn är Östra Rydsbygdens Byalag IDEELL FÖRENING

 

§ 2 ÄNDAMÅL

Mom 1 Att utveckla Östra Rydsbygden med säte i Östra Ryd Söderköpings kommun

 

Mom 2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden

 

Mom 3 Föreningen har till ändamål att vara en allias av i bygden verksamma föreningar företag och enskilda som vill arbeta för att utveckla Östra Rydsbygden

 

Mom 4 Föreningen skall arbeta för att driva projekt för utveckling av bygden

 

Mom 5 Verksamheten syftar till kontakter gentemot företag organisationer, myndigheter och privatpersoner för att genomföra föreningens mål.

 

Mom 6 Föreningen skall aktivt förse medlemmar och styrelse med information, som främjar verksamheten

 

Mom 7 Medlemmar skall aktivt, arbeta med att utveckla bygden.

 

§ 3 ORGANISATION

Föreningen utövar sin verksamhet enligt följande: Årsmöte, medlemsmöte, styrelse och revisorer. Föreningen kan utöva verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

 

§ 4 MEDLEMSKAP

Mom 1 Medlemskap kan beviljas föreningar, företag och enskilda personer, vilka ansluter sig till föreningens målsättning.

 

Mom 2 Medlem skall aktivt öka möjligheterna till utveckling av bygden och arbeta med kontakter gentemot företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner.

 

Mom 3 Medlemsavgift erläggs till föreningen i enlighet med årsmötes beslut

 

§ 5 MEDLEMSMÖTE

Mom 1 Medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ och en plattform för övergripande överläggningar. Medlemsmöte sammanträder minst 2 ggr pr år varav det ena är årsmöte, på tid och plats som styrelsen bestämmer eller när behov uppstår.   

Årsmötet skall äga rum före Mars månads utgång

 

Mom 2 Varje ansluten förening eller företag har en röst, annan enskild ansluten person har rösträtt och kan utövas enbart av närvarande medlem.

 

Mom 3 Ledamot av styrelsen äger full rösträtt. Röstning sker med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

Mom 4 Medlemsmöte behandlar av styrelsen väckta förslag. Därutöver äger medlem rätt att genom motion väcka förslag.  Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda för beredning senast 2 veckor före ordinarie medlems- eller årsmötes sammanträde.

 

Mom 5 Kallelse till medlemsmöte skall utfärdas av styrelsen och vara ansluten medlem tillhanda senast en vecka före sammanträdet, antingen per brev eller pr E-mail.

 

Mom 6 Medlemmar kallas till extra sammanträde för behandling av särskilda frågor, om styrelsen så beslutar eller om en tredjedel av anslutna medlemmar så begär. Kallelse till extra medlemsmöte sker senast två veckor före sammanträdet. Extra sammanträde kan ske pr E-Mail.

 

Mom 7 Obligatoriska punkter att ta upp på ordinarie årsmöte:

              

               Val av mötesfunktionärer

              Fråga om kallelse skett i behörig ordning

               Fastställande av dagordning

               Behandling av Verksamhets- och Revisionsberättelse

               Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

               Fastställande av medlemsavgift

               Beslut om eventuellt arvode för styrelse och revisorer

               Val av styrelse, ordförande, ledamöter, revisor och valberedning

               Behandling av styrelsens förslag och stadgeenligt väckta motioner

 

          För alla beslut utom i fråga om stadgeändring och upplösning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av tjänstgörande ordförande.

 

§ 6 STYRELSE

 

Mom 1 Styrelsen väljs på två år(med undantag för ordföranden)

Styrelsen är mellan medlemsmöten föreningens högsta beslutande organ

 

Mom 2 Styrelsen består av utöver ordförande, minst 6 ordinarie ledamöter. Styrelsen utser firmatecknare, två personer, som tecknar firma var för sig. Styrelsen kan delegera ärenden till ledamöter.

 

Mom 3 Ordföranden kallar till styrelsesammanträden.

 

§ 7 RÄKENSKAPER - REVISION

 

Mom 1 Föreningens räkenskaper föres pr kalenderår och skall jämte bokslut granskas av på årsmötet utsedd revisor. Revisorn avger berättelse över revisionen senast på årsmötet.

 

§ 8 STADGEÄNDRING

 

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte varvid (2/3) majoritet erfordras

 

§ 9 UTESLUTNING/UTTRÄDE

 

Mom 1 Ansluten medlem som bryter mot dessa stadgar, skadar dess syfte,

mål eller inriktning eller ej betalar beslutad medlemsavgift, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.  I avvaktan härpå kan styrelsen fatta interimistiskt beslut.

 

§ 10 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

 

Föreningens upplösning kan ske enbart efter beslut av ordinarie årsmöte, vilket fordrar 2/3 majoritet Vid föreningens upplösning överlämnas eventuella tillgångar till av årsmötet beslutat ändamål.

 

 

 

Ideell förening Östra Rydsbygdens Byalag är en allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta med olika projekt för att utveckla bygden.

Aktuell styrgrupp: läs mer

Östra Ryd 058206 
Pastoratskod: 020604 Namn: förr Ryd (i Skärkinds härad) Rydbo socken (Rydbornas socken), åtminstone från 1760-talet Östra Ryd. Pastorat: -1961 eget, 1962- Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1688 -.  

Webbansvarig: Östen Johansson

Besöksräknare

uppdatterad:2016-10-12